Kammarrätt sekretessbelade grundlagen

av Torsten Johannesson, red@avsnittmagasinet.se

Hur noggrann är egentligen en domstols sekretessprövning? I en artikel i det senaste tryckta numret av Avsnitt berättar Zenon Panoussis om att en domstol sekretessbelagt Sveriges grundlagar. Kan detta verkligen vara sant? Avsnitt kontrollerade saken.

Zenon Panoussis förbjöds genom Stockholms tingsrätts dom 1998-09-14 i mål nr T 7-866-96 att, vid vite av 50 000 kronor, vidta någon åtgärd som innebär fortsatt intrång i scientologorganisationen Religious Technology Centers (RTC) upphovsrätt till vissa skrifter som kallats scientologibibeln. I en skrivelse till Göteborgs tingsrätt den 18 september 2015 skrev Zenon Panoussis att RTC ljugit ”beträffande omfattningen av och villkoren för spridningen” av scientologmaterialet. Han hävdade att materialet hade blivit lovligen offentliggjort, och skrev att han anmälde sig själv för brott mot vitesförbudet. Han skrev också att han bifogade scientologmaterialet. Till e-brevet bifogades två filer kallade ots-nots.tar.bz2 och ots-nots.tar.bz2.sig. Bz2-filer är komprimerade filer som skapats med programmet Bzip2.

Strax därefter begärde Panoussis ut det material han själv givit in till tingsrätten. Göteborgs tingsrätt avslog (se beslut 2015-09-21, dnr 0176/2015) hans begäran om bilagorna till e-brevet den 18 september, med stöd av den sekretessbestämmelse som tillkommit för att skydda just scientologmaterialet (31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen). Panoussis överklagade beslutet till kammarrätten i Göteborg, som i dom 2015-10-09 i mål nr 5274-15 gjorde samma bedömning, med motiveringen att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) funnit att den s.k. scientologbibeln omfattas av sekretess. Kammarrätten begärde inte in den aktuella handlingen från tingsrätten, och har således inte själv läst den handling som den sekretessbelagt. HFD beviljade inte prövningstillstånd.

Vad var det då för handlingar som Panoussis skickade in? Avsnitt begärde ut handlingarna från Göteborgs tingsrätt. Tingsrätten skrev: ”Filen ”ots-nots.tar.bz2” var ett filarkiv som enligt vår IT-avdelning innehöll filerna ”tf.pdf” och ”ygl.pdf”.” Filerna tf.pdf och ygl.pdf var pdf-utskrifter av grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Tingsrätten och kammarrätten lät sig uppenbarligen luras av Panoussis påstående om att grundlagarna var scientologmaterial, och i sin nit att skydda scientologkyrkans upphovsrätt sekretessbelade man rikets grundlagar. Detta närmast otänkbara slarv från två domstolars sida är synnerligen anmärkningsvärt.